Đầu tiên hãy làm quan với cách tạo những nút điều khiển đơn giản.
I .1 Tạo một nút nhấn : 
ON khi nhấn , OFF khi thả.

1. Chọn nút trên màn hình.
2. Double click vào nó hộp thoại sau sẽ xuất hiện.


3. Nhấn [Select Shape], để lựa chọn hình dạng.
4. Chỉ định bit-set ở [Bit Address]
Nhấn vào nhút bàn phím để thay đổi bit-set . 
Khi thay đồi hoàn tất nhấn [Ent].

5. Chọn [Bit Momentary] sau khi thay đổi [Bit Action].